Współpraca sądowa w sprawach karnych

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (AFSJ): najnowsze wydarzenia i aktualne tematy 2020-2021

Seminar: Gwarancje proceduralne w UE dla osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym

Date: 23-24 February 2021
Location: Barcelona

Seminarium poświęcone będzie w szczególności najnowszemu prawodawstwu UE dotyczącemu wzmocnienia praw proceduralnych osób podejrzanych i oskarżonych oraz odnośnemu orzecznictwu TSUE i ETPCz na temat praw podstawowych. Głównym zagadnieniem, oprócz omawiania poszczególnych instrumentów, jest wykazanie w jaki sposób unijne instrumenty wzajemnego uznawania w sprawach karnych są nieuchronnie osadzone w kontekście praw podstawowych oraz w jaki sposób gwarancje proceduralne UE w prawodawstwie dotyczącym postępowań karnych ułatwiają stosowanie takich instrumentów poprzez zapewnienie minimalnych standardów ochrony wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE.

Podczas seminarium szczegółowo przeanalizowany zostanie sposób zapisania postanowień Karty w prawodawstwie wtórnym UE mający na celu zapewnienie pełniejszego zestawu gwarancji dotyczących praw podstawowych. W tym duchu omówione zostaną następujące instrumenty: dyrektywa 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym; dyrektywa 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym; dyrektywa 2013/48/UE w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz prawa do poinformowania strony trzeciej o pozbawieniu wolności oraz do komunikowania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w przypadku pozbawienia wolności; dyrektywa 2016/343/UE w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym; dyrektywa 2016/800/UE w sprawie gwarancji proceduralnych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz dyrektywa (UE)2016/1919 w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona instrumentom gwarancji proceduralnych w UE, które usprawniają wykonywanie europejskich nakazów aresztowania poprzez zapewnienie harmonizacji poziomu dostępnych gwarancji proceduralnych w odniesieniu do pomocy prawnej i pomocy prawnej z urzędu.

09.00 Powitanie i wzajemna prezentacja
09.15 Ochrona praw podstawowych w UE w kontekście postępowania karnego
Karta praw podstawowych UE, zakres i stosowanie, związek między prawem UE a EKPC, dostępne krajowe środki naprawcze i mechanizmy nadzoru na szczeblu europejskim (TSUE i EKPC)
10.15 Dyskusja
10.30 Przerwa na kawę
11.00 Dostęp do adwokata i pomoc prawna z urzędu
Dyrektywa 2013/48/UE oraz porównanie standardów ustanowionych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ustawodawstwo państw członkowskich i prawo UE. Zagadnienia dotyczące wdrożenia: prawo do adwokata, pomoc prawna z urzędu i europejski nakaz aresztowania.
12.00 Dyskusja
12.15 Lunch
13.15 Prawo do informacji oraz prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego w postępowaniu karnym
Dyrektywa 2012/13/UE i dyrektywa 2010/64/UE oraz porównanie standardów ustanowionych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ustawodawstwo państw członkowskich i prawo UE.
Zagadnienia dotyczące wdrożenia: prawo do informacji w postępowaniach dotyczących europejskiego nakazu aresztowania, europejskie pouczenie o prawach.
14.15 Dyskusja
14.30 Przerwa na kawę
15.00 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 1
16.15 Domniemanie niewinności
Dyrektywa (UE)2016/343 oraz porównanie standardów ustanowionych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ustawodawstwo państw członkowskich i prawo UE
17.15 Dyskusja
17.30 Koniec dnia 1-go
09.00 Prawa dzieci do obrony
Dyrektywa (UE)2016/800 oraz porównanie standardów ustanowionych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ustawodawstwo państw członkowskich i prawo UE.
10.00 Dyskusja
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 2
Podważenie dopuszczalności dowodów uzyskanych w innym kraju LUB wzajemne oddziaływanie między END i ENA w dochodzeniach – kiedy organy powinny wydawać ENA zamiast END.
12.00 Środki naprawcze w przypadku naruszenia praw podstawowych
Dostępne krajowe środki naprawcze i mechanizmy nadzoru na szczeblu europejskim (TSUE i EKPC).
13.00 Dyskusja
13.15 Ocena
13.30 KONIEC SEMINARIUM

Register now!

Step 1 of 3

Coordinator

Stakeholder

This project is funded by
the European Union’s Justice
Programme (2014-2020)

Partners

„This website and its contents are produced with the financial support of the Justice Programme of the European Union. The website and the said contents are the sole responsibility of the project’s implementing team and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”