Współpraca sądowa w sprawach karnych

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (AFSJ): najnowsze wydarzenia i aktualne tematy 2020-2021

Seminar: Europejski nakaz dochodzeniowy

Date: 29–30 czerwca 2021 r
Location: Bruksela

Gromadzenie materiału dowodowego w sprawach transgranicznych może być trudnym zadaniem dla właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ze względu na zróżnicowanie systemów prawnych i sądownictwa, Unia Europejska do tej pory nie posiadała jednego zestawu zasad umożliwiających państwom członkowskim skuteczne i jednolite postępowanie w zakresie gromadzenia i uznawania dowodów.

Celem seminarium będzie, po pierwsze, przedstawienie różnorodności oraz pomoc w dokonaniu wyboru dostępnych na szczeblu europejskim instrumentów służących do gromadzenia dowodów, a po drugie zidentyfikowanie dobrych praktyk. W trakcie seminarium zostaną przedstawione wspólne narzędzia dochodzeniowe uznane na szczeblu UE (wspólne zespoły dochodzeniowe JIT, wnioski o wzajemną pomoc prawną MLA, postanowienia o zabezpieczeniu itp.), a także niedawno przyjęty nowy instrument legislacyjny – europejski nakaz dochodzeniowy. Analiza tych instrumentów i praktyczne studia przypadków umożliwią wymianę informacji i najlepszych praktyk między uczestnikami i ekspertami.

09.00 Powitanie i wzajemna prezentacja
09.15 Główne cechy europejskiego nakazu dochodzeniowego
Prezentacja na temat zakresu, stosowania i wykorzystania europejskiego nakazu dochodzeniowego z uwzględnieniem krajowych praktyk i doświadczeń.
10.15 Dyskusja
10.30 Przerwa na kawę
11.00 Praktyczne zagadnienia dotyczące wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego
Wprowadzenie do przygotowania europejskiego nakazu dochodzeniowego (załącznik A do dyrektywy w sprawie END); możliwość bezpośredniego przekazania; sytuacje, w których END może utrudniać współpracę; END dotyczący wielu osób i czynności; prawo do adwokata; rola podmiotów we współpracy sądowej w sprawach karnych; strona internetowa EJN / EUROJUST -EJN jako narzędzie dla praktyków.
12.00 Dyskusja
12.15 Lunch
13.15 Praktyczne zagadnienia dotyczące wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego
Warunki uznania i wykonania; pomoc organu wydającego; warunki zastosowania innej czynności dochodzeniowej niż wskazana w END; podstawy odmowy uznania lub wykonania, w szczególności dotyczące tymczasowego przekazania osób pozbawionych wolności; przesłuchanie za pośrednictwem wideokonferencji i telekonferencji; podstawy odroczenia uznania lub wykonania; ograniczenia terminów uznania lub wykonania.
14.15 Dyskusja
14.30 Przerwa na kawę
15.00 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 1
16.15 Korzystanie z prawa do obrony w państwie wydającym
Wniosek o wydanie END; sprzeciw wobec wydania; korzystanie z prawa do obrony na rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji i telekonferencji; angażowanie EJN; proporcjonalność.
17.15 Dyskusja
17.30 Koniec dnia 1-go
09.00 Korzystanie z prawa do obrony w państwie wykonującym
Środki prawne; korzystanie z prawa do obrony na rozprawie za pośrednictwem wideokonferencji; prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego na podstawie dyrektywy 2010/64/UE; dopuszczalność dowodów.
10.00 Dyskusja
10.15 Przerwa na kawę
10.45 Podsumowanie warsztatów / studium przypadku 2
Podważenie dopuszczalności dowodów uzyskanych w innym kraju LUB wzajemne oddziaływanie między END i ENA w dochodzeniach – kiedy organy powinny wydawać ENA zamiast END.
12.00 Perspektywy na przyszłość: nowe przepisy UE dotyczące gromadzenia elektronicznego materiału dowodowego?
Propozycje dotyczące europejskich nakazów wydania dowodów i nakazów zabezpieczenia dowodów.
13.00 Dyskusja
13.15 Ocena
13.30 KONIEC SEMINARIUM

Zapisz się

Step 1 of 3

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy

„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”