Współpraca sądowa w sprawach karnych

w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE (AFSJ): najnowsze wydarzenia i aktualne tematy 2020-2021

Seminar: Decyzje ramowe Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów

Date: 19-20 października 2021 r
Location: Luksemburg

Tematyka seminarium będzie się skupiać na decyzjach ramowych Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów, a szczególnie na określeniu europejskich standardów dotyczących tymczasowego aresztowania i pozbawienia wolności w oparciu o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, jak zapewnić ciągłe i właściwe stosowanie unijnych instrumentów wzajemnego uznawania w przypadkach, gdy istnieją obawy związane z warunkami pozbawienia wolności w innym państwie członkowskim UE.

W tym kontekście zostaną omówione następujące instrumenty:

  • Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej;
  • Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych oraz

decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru jako alternatywy dla tymczasowego aresztowania.

09.00 Powitanie i wzajemna prezentacja
09.15 Areszt tymczasowy i prawo do rzetelnego procesu
Prezentacja na temat zakresu, stosowania i wykorzystania europejskiego nakazu dochodzeniowego z uwzględnieniem krajowych praktyk i doświadczeń.
10.15 Dyskusja
10.30 Przerwa na kawę
11.00 Warunki pozbawienia wolności
Dyrektywa 2013/48/UE oraz porównanie standardów ustanowionych przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ustawodawstwo państw członkowskich i prawo UE.
Zagadnienia dotyczące wdrożenia: prawo do adwokata, pomoc prawna z urzędu i europejski nakaz aresztowania.
12.00 Dyskusja
12.15 Lunch
13.15 Nadzór nad warunkami zawieszenia i karami alternatywnymi
Standardy ustanowione przez orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie alternatywnych środków, przyczyn niewykorzystania i roli adwokatów.
Dyskusja na temat 2008/947/WSiSW i powiązanych praktyk krajowych.
14.15 Dyskusja
14.30 Przerwa na kawę
15.00 Warsztaty – alternatywy dla pozbawienia wolności
16.15 Podsumowanie studium przypadku
17.15 Dyskusja
17.30 Ocena
18.00 Koniec dnia 1-go
08.20 Wizyta w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej
13.00 KONIEC SEMINARIUM

Zapisz się

Step 1 of 3

Koordynator

Stakeholder

Ten projekt jest finansowany
z unijnego programu
„Sprawiedliwość” (2014–2020)

Partnerzy

„Ta strona internetowa i jej zawartość są tworzone przy wsparciu finansowym Programu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Witryna i wspomniane treści są wyłączną odpowiedzialnością zespołu wdrażającego projekt i nie mogą w żaden sposób odzwierciedlać poglądów Komisji Europejskiej”