Justitiële samenwerking in strafzaken

binnen de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid van de Europese Unie: recente ontwikkelingen en actuele thema’s 2020-2021

Seminar: Het Europees onderzoeksbevel

Datum: 29-30 Juni 2021
Locatie: Brussel

Bewijsvoering in grensoverschrijdende zaken kan voor de bevoegde instanties in de verschillende lidstaten van de Europese Unie een moeilijke opdracht zijn. De EU, die diverse juridische en gerechtelijke systemen omvat, beschikte tot nu toe niet over een gemeenschappelijke regeling die het de lidstaten mogelijk maakt om op een efficiënte en uniforme manier om te gaan met het verzamelen en erkennen van bewijsmateriaal.

Dit seminar heeft in de eerste plaats tot doel om rechtsbeoefenaars te helpen om inzicht te verkrijgen in en keuzes te maken tussen de verschillende bestaande Europese instrumenten om bewijsmateriaal te verkrijgen. Vervolgens wil het seminar ook een aantal goede praktijken identificeren. Zo zal een overzicht worden gegeven van de verschillende gemeenschappelijke onderzoeksinstrumenten op EU-niveau (gemeenschappelijke ondezoeksteams, verzoeken tot wederzijdse rechtshulp, beslissingen tot bevriezing, enz.). Ook het recent goedgekeurde nieuwe wetgevende instrument EOB, het Europees onderzoeksbevel, komt aan bod. De analyse van deze instrumenten en van enkele praktische casestudy’s zal een discussie tussen deelnemers en experts op gang brengen en aanleiding geven tot het delen van beste praktijken.

09.00 Verwelkoming en kennismaking
09.15 Belangrijkste kenmerken van het Europees onderzoeksbevel
Presentatie van omvang, toepassing en gebruik van het EOB, identificeren van nationale ervaringen en praktijken
10.15 Discussie
10.30 Koffiepauze
11.00 Praktische vragen met betrekking tot het uitvaardigen van een Europees onderzoeksbevel
Inleiding tot het opstellen van een EOB (Bijlage A bij de EOB-richtlijn) – Beschikbaarheid van rechtstreekse verzending, Situaties waarbij het EOB samenwerking kan belemmeren, EOB’s voor meerdere personen en maatregelen, Recht op een advocaat, Rol van de betrokkenen in justitiële samenwerking betreffende strafzaken: EJN/ EUROJUST – EJN-website: een hulp voor rechtsbeoefenaars
12.00 Discussie
12.15 Lunch
13.15 Praktische vragen met betrekking tot het uitvoeren van een Europees onderzoeksbevel
Voorwaarden ter erkenning en uitvoering, Bijstand door de uitvaardigende autoriteit, Voorwaarden voor het gebruik van een andere onderzoeksmaatregel dan diegene die zijn voorzien in het EOB en toepasselijkheid, Gronden voor niet-erkenning en niet-uitvoering, voornamelijk in verband met de tijdelijke overbrenging van aangehouden personen, ondervragingen via video- en teleconferentie, Gronden voor het uitstellen van erkenning of uitvoering, Uiterste termijnen voor erkenning en uitvoering
14.15 Discussie
14.30 Koffiepauze
15.00 Debriefing van workshop/casestudy 1
16.15 Recht van verweer in de uitvaardigende lidstaat
Verzoek om een EOB uit te vaardigen, moeilijkheden bij uitvaardigen, Uitoefening van het recht van verweer bij ondervragingen via video- en teleconferentie, Betrekken van EJN, Proportionaliteit
17.15 Discussie
17.30 Einde van dag 1
09.00 Recht van verweer in de uitvoerende lidstaat
Rechtsmiddelen, Uitoefening van het recht van verweer bij ondervragingen via video- en teleconferentie, Recht op vertolking en vertaling volgens Richtlijn 2010/64/EU, Ontvankelijkheid van bewijsmateriaal
10.00 Discussie
10.15 Koffiepauze
10.45 Debriefing van workshop/casestudy 2
Vraag van ontvankelijkheid van bewijs verkregen in een ander land OF wisselwerking tussen EOB en EAB in onderzoek – wanneer autoriteiten een EAB zouden moeten uitvaardigen in plaats van een EOB
12.00 Toekomstperspectieven: nieuwe EU-regels voor het verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal?
Voorstellen betreffende Europese verstrekkings- en bewaringsbevelen
13.00 Discussie
13.15 Evaluatie
13.30 EINDE SEMINAR

Aanmelden

Step 1 of 3

Coördinator

Stakeholder

Dit project wordt gefinancierd door
het Justitieprogramma van
de Europese Unie (2014-2020)

Partners

“Deze website en de inhoud ervan zijn tot stand gekomen met financiële steun van het programma Justitie van de Europese Unie. De website en de genoemde inhoud zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van het uitvoerende team van het project en kunnen op geen enkele manier worden opgevat als de mening van de Europese Commissie.”